ترجمه مقاله گروه بندی مجدد زیرگونه های Clavibacter michiganesis بر پایه آنالیزهای توالی کل ژنوم

ترجمه مقاله گروه بندی مجدد زیرگونه های Clavibacter michiganesis بر پایه آنا...

29 مرداد 1397 | 11:55

  • ناشر: Society for General Microbiology
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ

ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ

17 شهریور 1397 | 13:25

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2016
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله مارکرهای بیولوژیک شکست ایمپلنت ها

ترجمه مقاله مارکرهای بیولوژیک شکست ایمپلنت ها

29 مرداد 1397 | 15:07

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2015
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان

ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان

17 شهریور 1397 | 13:43

  • ناشر: Nippon Gakushiin/Japan Academy
  • سال انتشار مقاله: 2011
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته