مقاله انگلیسی رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی

مقاله انگلیسی رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی

07 شهریور 1397 | 14:47

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2019
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی پیش بینی کلی رضایت مشتری: بررسی نظرات

مقاله انگلیسی پیش بینی کلی رضایت مشتری: بررسی نظرات

11 شهریور 1397 | 16:07

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2019
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی مدیریت ارتباطات مشتری در بازارهای در حال ظهور

مقاله انگلیسی مدیریت ارتباطات مشتری در بازارهای در حال ظهور

06 شهریور 1397 | 18:19

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی تأثیر محیط خدمت و روحیه عالی بر مشارکت کارکنان

مقاله انگلیسی تأثیر محیط خدمت و روحیه عالی بر مشارکت کارکنان

12 شهریور 1397 | 13:04

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی انگیزه های EWOM مثبت و منفی و رفتار eWOM مشتریان هتل

مقاله انگلیسی انگیزه های EWOM مثبت و منفی و رفتار eWOM مشتریان هتل

12 شهریور 1397 | 13:16

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته